Content http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=40 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=39 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=38 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=37 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=35 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=36

Надзор на СПО

 Надзор на съоръжения с повишена опасност

 

  • Котли с топлинна мощност над 116.3 кW
  • Парни – PS до 0.05МРа включително;
  • Водогрейни – температура на нагрятата вода до 110 ºС включително;
  • Метални съдове работещи при свръхналягане, по-високо от 0,05 MPa и по-малко от 1.6 МРа, на които произведението на обема в литри и налягането в МРа е по-голямо от 100 и по-малко от 4000
  • Съдове за хладилни уредби
  • Снабдителни и пълначни станции за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове
  • Тръбопроводи за водна пара с налягане от 0.6МРа до 8.0МРа и гореща вода с температура от 110 ºС до 450 ºС, на които PS/MPa x D/mm да е по-голямо от 100
  • Газови съоръжения и инсталации за природен газ или втечнени въглеводородни газове
  • Повдигателни съоръжения – кранове до 5т, подвижни работни площадки, строителни подемници и окачени кошове за повдигане на хора, товарозахващащи съоръжения© 2013 Eterra Systems Ltd.    ONE CLICK - web platform v.4.0