Content http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=40 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=39 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=38 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=37 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=35 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=36

Оценяване на съответствието

 

Контролтест” ООД е нотифицирана организация /NB 2413 - по квалификацията на NANDO/, по Директива на ЕС -2010/35/ЕС, с което имаме право на осъществяване на следните дейности:
·         Оценяване на типа на транспортируемо оборудване под налягане /ТОН/;
·         Първоначална проверка на транспортируемо оборудване под налягане /ТОН/;
·         Надзор на производство на транспортируемо оборудване под налягане /ТОН/;
·         Надзор на вътрешна инспекционна служба/ВИС/ и делегиране на определени права, коитомогат да бъдат извършвани от наше име;
·         Периодични проверки на транспортируемо оборудване под налягане /ТОН/;
·         Междинни проверки на транспортируемо оборудване под налягане /ТОН/;
·         Извънредни прегледи на транспортируемо оборудване под налягане /ТОН/;
·    Ново оценяване на съответствието на транспортируемо оборудване под налягане /ТОН/;
С горепосочените покриваме пълната гама дейности съгласно изискванията на Наредбата за съществениизисквания и оценяване на съответствието на транспортируемо оборудване подналягане/НСИОСТОН/, с която се внедрява в България Директива на ЕС -2010/35/ЕС, ADR, RID,ADN и стандарти, касаещи проектирането, производството, изпитванията и определяне на съответствието на ТОН.
 
№ по ред
Обхват
Траспортируемо Оборудване под Налягане/ТОН/
Нормативен документ
1.       
Цилиндрична бутилка
гл.6.2.ADR, RID, ADN
2.       
Тубус
гл.6.2.ADR,RID, ADN
3.       
Барабан под налягане
гл.6.2. ADR, RID, ADN
4.       
Варел
гл.6.2.ADR, RID, ADN
5.       
Връзки от цилиндрични балони
гл.6.2.ADR, RID, ADN
6.       
Затворен криогенен съд
гл.6.2. ADR, RID, ADN
7.       
MEGC/ООН -Многоелементен газов контейнер
гл. 6.7.5. ADR, RID, ADN
8.       
Преносими цистерни  
гл. 6.7.3. ADR, RID, ADN
9.       
Цистерни
гл. 6.8. ADR, RID, ADN
10. 
MEGC - Многоелементен газов контейнер
гл. 6.8. ADR, RID, ADN

ЗАЯВКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА транспортируемо оборудване под налягане© 2013 Eterra Systems Ltd.    ONE CLICK - web platform v.4.0