Content http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=40 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=39 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=38 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=37 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=35 http://controltest.eu/template3_article.php?cC=1_11_0_0&id=36

Българска Служба за Акредитация

  От основаването си дружеството е атестирано от Комитета по стандартизация и метрология към МС в съответствие със стандарт БДС EN 45001 и БДС EN 45002.
  Към настоящият момент “Контролтест “ООД е акредитирана от Изпълнителна Агенция “Българска служба по акредитация” съгласно БДС ЕN 17020:2012 като Орган за контрол от Вид “А” (Сертификат № 52ОКА).

 © 2013 Eterra Systems Ltd.    ONE CLICK - web platform v.4.0